สาขาวิชาการประถมศึกษาจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 224 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English