สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญอาจารย์สุวณี วิจารัตน์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

Thai English