สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญอาจารย์เกตน์ณนิภา วันชัยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

Thai English