สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัยจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

Thai English