คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ  อาจารย์สมกมล กาญจนพิบูลย์ อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน อาจารย์ชนการต์ ขาวสำลี อาจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดวัดรัตนชัยและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

 

 

Thai English