เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมการเตรียมงานครุวิชาการครั้งที่ 4  ประจำปี 2559 โดย ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานสาขาวิชาร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดงานครุวิชาการครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English