เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 701 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English