เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ ครุศาสตร์ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการปรับแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกาศการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกาศการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS และร่างแผนการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English