เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English