เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแบบเสนอขอรับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 701 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English