ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของคณะ ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 22 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.พรเทพ รู้แผนและดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงแรม โอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

Thai English