ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.ปิยะ มีอนันต์ อ.นรเศรษฐ เตชะ และ อ.สมกมล กาญจนพิบูลย์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 4 ร่วมทำกิจกรรมโครงการ "การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม" ณ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำกิจกรรม "สานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง" โดยนำสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆที่ขาดแคลนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาต่อไป

 

 

Thai English