เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกครูดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English