เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English