เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่2/2558 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี โดยได้สรุปผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา ได้แก่ งานพัฒนานักศึกษา งานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ฯลฯ รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของคณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2558 ต่อไป

 

 

Thai English