เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาฝึกสอน และคุณอภิชาติ จีระวุฒิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว ทรงติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมนักเรียน ทอดพระเนตรการเรียนและการสอน ของนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English