วันที่ 21 มกราคม 2559 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์เนตรนิภา ชาอ้าย ได้ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี กรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อส่งมอบบ้านพักครูโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English