เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ร่วมประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) (ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ร่าง) และแผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English