เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English