เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English