เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 403 คน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ห้อง 605, ห้อง 625, ห้องประชุม 223, ห้องประชุม222 และห้องประชุม 221 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English