เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English