วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รศ.ดร.ธานี เกสทอง , ผศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ และ นางรัชนี ยุตรินทร์ เข้าตรวจประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริงของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English