วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English