วันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2559 เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษา ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ตชด. จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี กองกำกับการตำรวจชายแดนที่ 12 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

 

Thai English