วันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English