วันที่ 7 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English