วันที่ 17 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. 2559 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรรอบ 6 เดือน และร่างแผนต่างๆ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English