วันที่ 19 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์จัดการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 นายดิเรก โรจนปาน รองผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และนายนิวัติ เชื้อนาค รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหลักสูตรและแนวทางการจัดการพัฒนาหลักสูตรโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English