ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

Thai English