เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ งานพัฒนานักศึกษา งานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ฯลฯ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของคณะครุศาสตร์ จากคณาจารย์

 

 

Thai English