วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) แผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2554-2568) ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English