เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English