เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 6 อาคาร 7 และอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English