เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาที่ได้รับทุน และผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อชี้แจงกำหนดการดำเนินงานโครงการและทำสัญญารับทุน ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสรีอยุธยา

 

 

Thai English