เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ให้กับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้พนักงานสามารถเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English