วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกันในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English