วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา ของโครงการคูปองพัฒนาครู ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English