เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ร่วมประชุม เรื่องการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร สังกัดคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English