เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้คุณภาพเชิงวิชาการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์สามารถพัฒนางานวิจัยให้พร้อมเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี และคุณสุนันทา สมพงษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English