ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ระยะที่ 3 กิจกรรม Best Practice Presentation เพื่อให้ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครูได้มาสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English