เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมฯ เพื่อพิจารณาและกำหนด KPI รายบุคลสายวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English