ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ระยะที่ 3 กิจกรรม Best Practice Presentation เพื่อให้ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครูได้มาสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English