วันที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 โดยมี ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ร่วมประชุม เรื่องการปรับแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง)แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขอความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังโรงเรียนสาธิตมัธยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English