วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ร่วมประชุม เรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) แผนพัฒนางานวิจัย คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) แผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ(ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรและการบริหาร คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English