ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ 2 โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากร ณ ห้อง 702และห้อง 606 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English