เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2559 นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้แก่ งานพัฒนานักศึกษา งานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ฯลฯ พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของคณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English