วันที่ 14 มกราคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ได้รับความสนุกสนาน มีความพร้อมตามวัย อีกทั้งให้เด็ก และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานอาคาร 6 และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English