ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง จำนวน 14 แห่ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามพันธกิจความร่วมมือระหว่างมรภ.-สกว. ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต และพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อพัฒนากระบวนการ และกลยุทธการขับเคลื่อนการวิจัยระยะที่ 2 ในหัวข้อเทคนิค Coaching & Mentoring ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ และผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English