วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุม เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) แผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English